Nieuwe wetgeving maakt toekenning aandelenoptierechten aantrekkelijker

Op 28 juni 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het wetsvoorstel heeft als doel het verstrekken van aandelenopties aan werknemers aantrekkelijker te maken om zo startende en uitbreidende bedrijven een steuntje in de rug te geven.

Onder de huidige wetgeving worden aandelenopties belast op het moment van uitoefening of bij vervreemding van de optie. Het belaste voordeel bestaat dan uit de marktwaarde van de verkregen aandelen vermindert met de kostprijs van de optie. Het komt regelmatig voor dat een aandelenoptie wordt uitgeoefend, maar dat de verkregen aandelen nog niet vervreemdbaar zijn. Dit is een probleem waar met name werknemers van start-ups en scale-ups tegenaan lopen. Wanneer dat het geval is, zijn vaak onvoldoende liquide middelen voorhanden om de verschuldigde belasting te betalen. Het wetsvoorstel lost dit op door het belastbare moment aan te laten sluiten bij het moment waarop de desbetreffende aandelen verhandelbaar zijn.

In het wetsvoorstel is de verhandelbaarheid van de aandelen dus bepalend voor het belastbare moment. Zodra eventuele vervreemdingsrestricties zijn opgeheven en de verkregen aandelen verkocht kunnen worden, is sprake van verhandelbaarheid. De verhandelbaarheid van aandelen kan objectief worden bepaald om eventueel uitstel van belasting te voorkomen. De intentie van de werknemer is hierbij niet van belang.

In de gevallen waarin liquiditeitsproblemen geen rol spelen, heeft de werknemer ook nog de keuzemogelijkheid om in de heffing te worden betrokken op het moment van uitoefening. De nieuwe wetgeving zal op 1 januari 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel kan gezien worden als goede stap voorwaarts voor de start-up en scale-up sector.

Klik hier voor het hele Engelstalige artikel.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws