Verhoging van de monetaire groottecriteria voor micro-, kleine-, middelgrote- en grote rechtspersonen

De Minister voor Rechtsbescherming heeft onlangs bij besluit van 5 maart 2024, het Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen (het Besluit), de monetaire groottecriteria verhoogd.[1] De groottecriteria vormen de drempels op basis waarvan onder meer wordt beoordeeld welke jaarrekeningenvrijstellingen een rechtspersoon toekomt.

De vereisten die gelden voor het opmaken en publiceren van een jaarrekening, verschillen naar gelang de grootteklasse van de rechtspersoon. Anders dan voor grote rechtspersonen, geldt voor micro-, kleine- en middelgrote rechtspersonen namelijk een verlicht regime, nu zij zich kunnen beroepen op bepaalde vrijstellingen. De rechtspersoon die kwalificeert als een micro- of kleine rechtspersoon hoeft bijvoorbeeld niet een bestuursverslag op te stellen of haar jaarrekening te laten controleren door een accountant, terwijl deze verplichtingen wel gelden voor middelgrote- en grote rechtspersonen.

In oktober 2023 heeft de Europese Commissie besloten de monetaire groottecriteria te verhogen. Met de inwerkingtreding van het Besluit wordt de per 17 oktober 2023 gewijzigde Richtlijn 2013/34/EU (de Jaarrekeningrichtlijn) ge√Įmplementeerd in het Nederlandse recht.[2] De oude- en nieuwe groottecriteria zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

 MicroKleinMiddelgrootGroot
i. BalanstotaalOud: ‚ȧ EUR 350.000
Nieuw: ‚ȧ EUR 450.000
Oud: ‚ȧ EUR 6 mln
Nieuw: ‚ȧ EUR 7,5 mln
Oud: ‚ȧ EUR 20 mln
Nieuw: ‚ȧ EUR 25 mln
Oud: > EUR 20 mln
Nieuw: > EUR 25 mln
ii. Netto-omzetOud: ‚ȧ EUR 700.000
Nieuw: ‚ȧ EUR 900.000
Oud: ‚ȧ EUR 12 mln
Nieuw: ‚ȧ EUR 15 mln
Oud: ‚ȧ EUR 40 mln
Nieuw: ‚ȧ EUR 50 mln
Oud: > EUR 40 mln
Nieuw: > EUR 50 mln
iii. Gemiddeld aantal werknemers gedurende boekjaar< 10< 50< 250‚Č• 250

Er zijn vier categorie√ęn rechtspersonen te onderscheiden; de micro-, kleine-, middelgrote- en grote rechtspersonen. In welke categorie een rechtspersoon valt, wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria: (i) het balanstotaal, (ii) de netto-omzet en (iii) het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar. Als een rechtspersoon gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan twee van de drie daarvoor aangegeven criteria voldoet, valt de rechtspersoon binnen de desbetreffende categorie. Het Besluit wijzigt alleen de eerste twee groottecriteria, de monetaire groottecriteria. Reden voor de wijziging van de Jaarrekeningrichtlijn is de inflatietrend in de eurozone over de afgelopen jaren. De groottecriteria zijn voor het laatst gewijzigd in 2013 en de bedragen zijn volgens de Europese Commissie niet langer in lijn met deze inflatietrend. De groottecriteria zijn daarom verhoogd met ongeveer 25%, een percentage dat nagenoeg overeenkomt met het inflatiepercentage in de eurozone sinds 2013.

De aangepaste groottecriteria zijn van toepassing vanaf boekjaar 2024 en rechtspersonen kunnen ervoor kiezen de nieuwe groottecriteria ook toe te passen over het boekjaar 2023.  Zeker voor kleine rechtspersonen die op basis van de oude groottecriteria als middelgrote rechtspersoon kwalificeren, kan dit wenselijk zijn. Immers, kwalificeren zij onder de oude groottecriteria als een middelgrote rechtspersoon, onder de nieuwe, verhoogde groottecriteria kwalificeren ze wellicht nog als een kleine rechtspersoon met als gevolg dat zij onder het verlichte jaarrekeningregime zouden kunnen vallen. Zo zijn deze rechtspersonen, die onder het verlichte jaarrekeningregime vallen, bijvoorbeeld vrijgesteld van de jaarlijkse accountantscontrole en de verplichting voor het opstellen van een bestuursverslag. Op deze vrijstellingen kan niet langer een beroep worden gedaan zodra een rechtspersoon kwalificeert als middelgrote- of grote rechtspersoon. Door de verhoging van de monetaire groottecriteria zullen aldus minder rechtspersonen controleplichtig worden.

Dit artikel is geschreven door:

[1] Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen (PbEU L 2023/2775); De wetsartikelen die worden gewijzigd zijn artikel 2:395a lid 1, 2:396 lid 1 en 2:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

[2] Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassingen van de groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen

Volg ons op

Laatste nieuws