De functie, betekenis en status van een garantie naar Nederlands recht

Garantiebepalingen vormen doorgaans essentiële onderdelen van overnamecontracten. Om ze op een juiste wijze aan te wenden en de daaraan verbonden risico’s in te schatten, dient men de wijze waarop op ze werken te begrijpen. Bij Bird & Bird LLP doen wij dat. Te uwer informatie hebben we hieronder de functie, betekenis en status van garantiebepalingen samengevat.

Een garantie is naar Nederlands recht geen vastomlijnd juridisch begrip en komt geen zelfstandige betekenis toe, zo blijkt uit het Hoog-Catharijnearrest van de Hoge Raad. Hierin wijkt Nederlands recht af van bijvoorbeeld Engels recht, waarin aan “guarantees” en “representations” en “warranties” wel een vaste betekenis toekomt. Om de inhoud en rechtsgevolgen van een garantie naar Nederlands recht vast te stellen dient de betreffende contractsbepaling, net als overige contractsbepalingen, te worden uitgelegd. Uit het DSM/Fox-arrest van de Hoge Raad vloeit voort dat de uitleg van een contractsbepaling plaatsvindt aan de hand van wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten en dat hierbij groot belang toekomt aan de taalkundige uitleg van het beding. Aan de taalkundige uitleg van een contractsbeding komt met name een groot belang toe wanneer het een contract tussen professionele partijen betreft, dit volgt uit het Meyer/Pontmeyer-arrest.

Uit de Parlementaire Geschiedenis vloeit voort dat een garantie in beginsel een verklaring van de crediteur is omtrent het bestaan of ontbreken van een feit, bij af- of aanwezigheid daarvan, de crediteur jegens de debiteur (toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Een contractuele garantie vormt in wezen een contractuele invulling van de wettelijke conformiteitsregeling van art. 7:17 BW, waarbij het erom gaat wat de koper mag verwachten ten aanzien van de te kopen aandelen en onderliggende onderneming én hoever de mededelingsplicht van de verkoper jegens de koper strekt. Het gaat erom dat de verkoper weet heeft van een bepaald feit, weet dat het feit van belang is voor de koper en weet dat de koper niet met het feit bekend is. Een algemene garantie is de informatiegarantie, waarbij de verkoper er jegens de koper voor instaat dat hij met betrekking tot het verkochte object alle relevante informatie heeft gegeven. De garantiebepaling vult voor beide partijen de mededelingsverplichtingen die zij jegens elkaar hebben in c.q. bevestigt deze. Indien de garantie achteraf onjuist blijkt te zijn is de schade die daaruit voortvloeit in beginsel toerekenbaar aan de partij die de betreffende garantie heeft afgegeven.

Dit artikel is geschreven door:

Joey Hunsel

Volg ons op

Laatste nieuws