Datum van inwerkingtreding van de Wet franchise vastgesteld, inwerkingtreding 1 januari 2021 | 1 min

De Wet franchise zal in werking treden op 1 januari 2021. Dat is op 3 december 2020 bekend gemaakt. De datum van 1 januari 2021 is tijdens de parlementaire behandeling van de Wet franchise al herhaaldelijk genoemd als beoogde datum van inwerkingtreding en is dus nu definitief. Klik hier voor het betreffende Besluit.

Franchiseovereenkomsten moeten dus per 1 januari 2021 voldoen aan de nieuwe wet, een enkele uitzondering daargelaten.  

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

De Wet franchise is op 1 juli 2020 vastgesteld en strekt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels voor de franchiseovereenkomst. Een van de kerngedachten achter de nieuwe wet is om meer balans aan te brengen in de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers.

Dit nieuwe figuur in ons Burgerlijk Wetboek levert ook veel nieuwe vraagstukken op over de rechten en verplichtingen van franchisegevers en franchisenemers, mede gezien het feit dat de wet veel open normen bevat. Waaraan dient bijvoorbeeld een ā€˜goed franchisegeverā€™ of ā€˜goed franchisenemer,ā€™ precies te voldoen? Hoe ver reikt de zorgplicht van de franchisegever? Ongetwijfeld zal hierover veelvuldig geprocedeerd gaan worden.

Klik hier voor een overzicht van onze eerdere Birdbuzz publicaties over de Wet franchise.

Date of entry into force of the Franchise Act established, entry into force 1 January 2021

The Franchise Act will enter into force on 1 January 2021. This was announced on 3 December 2020. The date of 1 January 2021 was already been mentioned several times during the parliamentary debate of the Franchise Act as the intended date of entry into force and is now definitive. Please see here for the relevant Decree .

Franchise agreements must therefore comply with the new Act as of 1 January 2021, with a few exceptions. 

Amendment to Book 7 of the Dutch Civil Code

The Franchise Act was adopted on 1 July 2020 and amends Book 7 of the Dutch Civil Code in relating to the introduction of rules on the Franchise agreement. One of the key ideas behind the new Act is to create more balance in the relationship between franchisors and franchisees.

This new figure in our Dutch Civil Code also raises many new questions about the rights and obligations of franchisors and franchisees, partly since the law contains many open standards. For example, what is required of a ‘good franchisor’ and ‘good franchisee’? When does a franchisor fulfil its duty of care? Undoubtedly there will be frequent legal proceedings about this. Please see here for our previous update on the act.

Dit artikel is geschreven door:

Laura Scheffer