De verzekerde hoedanigheid onder een AVB-polis

De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 mei 2018 vonnis gewezen in een geschil over dekking onder een AVB-polis. Partijen verschilden van mening over de vraag of de schadeveroorzakende werkzaamheden gedekt waren. De rechtbank concludeert dat de schadeveroorzakende werkzaamheden niet onder de verzekerde hoedanigheid vallen.

Feiten en achtergrond

Eiseres heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen (een AVB-polis) bij gedaagde, verzekeraar Allianz. Als werkzaamheden en omschrijving van het bedrijf staat in de verzekeringsofferte vermeld ‘groothandel in en montage van plaatmaterialen en houtsoorten’, waarbij ook aangegeven is dat er geen werkzaamheden bij derden worden verricht. In de polis worden als verzekerden aangemerkt (voor zover relevant): de verzekeringnemer en – indien en voor zover zij voor verzekerden werkzaamheden verrichten – haar ondergeschikten.

In september 2015 (het vonnis lijkt abusievelijk over 2011 te spreken) meldt een derde lekkage aan het dak van een door haar gehuurd bedrijfspand. Een medewerker van eiseres vraagt daarop zijn schoonvader om te helpen bij het repareren van de lekkage. De schoonvader veroorzaakt bij de reparatiewerkzaamheden brand op het dak, waardoor de derde schade lijdt. De derde stelt daarop eiseres aansprakelijk, die op haar beurt een beroep doet op dekking onder haar AVB-polis. Verzekeraar weigert dekking, omdat de werkzaamheden niet onder de verzekerde hoedanigheid van eiseres vallen.

Waar het geschil om gaat

Eiseres vordert in de daaropvolgende bodemprocedure – samengevat – een verklaring voor recht dat haar dekking toekomt onder de AVB-polis evenals veroordeling tot betaling van de schades waarvoor zij door derden wordt aangesproken.

Verzekerde werkzaamheden door een ondergeschikte?

In de procedure staat vast dat de reparatiewerkzaamheden door de schoonvader zijn verricht. Volgens eiseres vloeit haar claim voort uit een ‘door haar ondergeschikte veroorzaakte schade’. Volgens verzekeraar is de schoonvader echter geen ondergeschikte van eiseres en vallen de reparatiewerkzaamheden hoe dan ook buiten de verzekerde hoedanigheid.

De rechtbank begint met de verzekerde hoedanigheid van eiseres. Partijen zijn het erover eens dat schade alleen is gedekt onder de AVB-polis wanneer deze voortvloeit uit verrichte werkzaamheden die vallen onder haar verzekerde hoedanigheid. Eiseres meent dat de reparatiewerkzaamheden onder die hoedanigheid vallen, omdat deze in de lijn van haar overige werkzaamheden liggen en zijn verricht met materieel (plaksel) dat zij zelf ook verkoopt. Hoewel haar hoedanigheid volgens de polis beperkt is tot ‘groothandel in kunststoffen alsmede gespecialiseerd in het bewerken van kunststofplaatmaterialen’, omvatten haar activiteiten blijkens de offerte ook de montage van die bewerkte plaatmaterialen bij de klant.

De rechtbank overweegt dat zelfs als die ruimere hoedanigheid van eiseres het uitgangspunt is, de verrichte schadeveroorzakende reparatiewerkzaamheden niet onder die hoedanigheid van eiseres vallen. Montage omvat namelijk slechts de bevestiging van het plaatmateriaal, terwijl de verrichte reparatiewerkzaamheden een ‘verdergaand en ingrijpender karakter’ hebben die bovendien ‘aanvullende vaardigheden’ vergen met de bijkomende andere risico’s.

Dat de eiseres wel vaker onderhoud verricht aan de panden van de derde, of dat daarbij door eiseres verkocht materieel wordt gebruikt, maakt dat volgens de rechtbank niet anders. Die werkzaamheden worden namelijk niet voor haarzelf verricht, maar voor de derde, en zijn daarom niet verzekerd onder de AVB-polis van eiseres. Bovendien, zelfs als die werkzaamheden wel in opdracht van eiseres (voor de derde) zouden zijn verricht, geldt dat die werkzaamheden nog steeds niet binnen de verzekerde hoedanigheid vallen. Verzekeraar heeft dus terecht dekking geweigerd. Of de schoonvader had te gelden als verzekerde blijft daarmee onbeantwoord.

Slotsom

De rechtbank wijst de vordering af, omdat de schadeveroorzakende reparatiewerkzaamheden niet vallen binnen de verzekerde hoedanigheid.

Dit artikel is geschreven door: