Regeerakkoord: de 15 belangrijkste fiscale maatregelen voor (innovatieve) bedrijven

Na een formatieperiode van ruim 200 dagen, hebben de aanstaande regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, een regeerakkoord bereikt. Het regeerakkoord bevat diverse fiscale maatregelen. Deze moeten nog uitgewerkt worden in wetvoorstellen.

Vennootschapsbelasting en vestigingsklimaat

 • De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan stapsgewijs van 20% (over de eerste schijf van EUR 200.000) en 25% (over het meerdere) naar respectievelijk 16% en 21% in 2021. Dit komt in de plaats van de eerder aangekondigde verlenging van de eerste schijf (zie ons eerdere bericht over recente fiscale ontwikkelingen). De verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting worden vergezeld met een stapsgewijze verhoging van de tarieven in box 2 (voor de aanmerkelijk belanghouders).
 • Het effectieve tarief in de innovatiebox gaat omhoog van 5% naar 7%. Het gecombineerde tarief dat voor innovatieve bedrijven zal gelden, zal echter in de meeste gevallen verminderen.
 • De dividendbelasting (15%) wordt afgeschaft, behalve voor misbruiksituaties en voor dividenden die worden betaald aan ‘low tax juridictions’. Het is nog niet duidelijk hoe die term zal worden ingevuld en welke jurisdicties daaronder zullen vallen. Het voorstel van Prinsjesdag om een bestaande inhoudingsvrijstelling uit te breiden naar verdragslanden wordt nu dus verruimd (zie ons bericht over recente fiscale ontwikkelingen voor meer informatie over het Prinsjesdag-voorstel). Dit zal naar verwachting ook een administratieve lastenvermindering teweeg brengen.
 • Er komt een bronheffing op (uitgaande) rente en royalty’s, indien die worden betaald aan ‘low tax juridictions’. Momenteel kent Nederland nog niet deze bronheffingen. Deze maatregel is aangekondigd om het gebruik van brievenbusmaatschappijen te ontmoedigen.
 • Het aanstaande kabinet maakt een keuze met betrekking tot de generieke renteaftrekbeperking uit de EU Anti-ontgaansrichtlijn (ATAD). Hierdoor is rente niet aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden) rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Voor deze renteaftrekbeperking geldt een drempelbedrag van EUR 1 miljoen aan (per saldo) verschuldigde rente.
 • Enkele specifieke renteaftrekbeperkingen zullen worden afgeschaft. Het is nog niet duidelijk welke renteaftrekbeperkingen dat zullen zijn. Wel is aangekondigd dat een specifieke renteaftrekbeperkingen die is gericht tegen winstdrainage, zal blijven bestaan.
 • De mogelijkheden van verliesverrekening worden in de toekomst versoberd. De carry-forward wordt verkort van 9 jaar naar 6 jaar; voor bestaande verliezen lijkt een vorm van eerbiediging te komen.
 • De looptijd van de 30%-regeling voor expats en kenniswerkers wordt ingekort van 8 naar 5 jaar.
 • Gebouwen in eigen gebruik mogen ten laste van de vennootschapsbelasting worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (was 50% van de WOZ-waarde).
 • Het zal voor een beleggingsinstelling (FBI) niet meer toegestaan zijn om direct in vastgoed te beleggen. Dit wordt aangekondigd in verband met de afschaffing van de dividend belasting.

Btw

 • Het lage tarief in de btw wordt van 6% verhoogd naar 9%.

Energie & Milieu

 • Voor de energie sector bevat het regeerakkoord een aantal belangwekkende plannen. Er wordt een CO2-minimumprijs ge├»ntroduceerd: in aanvulling op de ETS-prijs wordt een nationale CO2-heffing ge├»ntroduceerd. Het tarief van de eerste schijf aardgas in de energiebelasting gaat 3,00 cent omhoog en de tarieven in de eerste schijf voor elektriciteit gaat 0,72 cent omlaag. En komt een hogere belasting op het storten en verbranden van afval. Met het doel milieuvervuilend gedrag te beprijzen wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Mogelijk wordt in 2021 een vliegbelasting ingevoerd. De opbrengst van de vergroening wordt teruggesluisd naar lagere lasten voor burgers en bedrijven.
 • Positief voor duurzame energieprojecten is de verbreding van de SDE+-regeling en de opslag duurzame energie, onder andere naar afvang en opslag van koolstofdioxide.

Wet DBA

 • De Wet DBA wordt vervangen. Er wordt een webmodule ingevoerd met een vragenlijst op basis waarvan zekerheid over werken buiten dienstbetrekking kan worden gekregen. Het is nog niet duidelijk of opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid kunnen blijven ontlenen aan bestaande modelovereenkomsten.
 • Er komt een nadere omschrijving van het begrip ‘gezagsverhouding’ in de wet. Het moet daardoor duidelijker worden of de samenwerking met een zzp’er buiten dienstbetrekking mogelijk is. Hierbij speelt de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding een grote rol.
 • Zzp’ers met een laag uurtarief (minder dan ÔéČ┬á15-18 per uur) die langdurig of voor de opdrachtgever regulier werk uitvoeren, worden automatisch als werknemer beschouwd. Zzp’ers met een hoog uurtarief (meer dan ÔéČ┬á75 per uur) die kortdurend of voor de opdrachtgever niet-regulier werk uitvoeren, kunnen kiezen om fiscaal niet als werknemer te worden behandeld.
 • Het uitstel van de handhaving van de Wet DBA (dat vooralsnog geldt tot in ieder geval 1 juli 2018) wordt voortgezet tot na invoering van de nieuwe wetgeving en daarna gefaseerd afgebouwd.

Het is de oplettende lezer wellicht opgevallen dat de 15 maatregelen zoals aangekondigd in de titel van dit bericht, er in werkelijkheid 17 waren. Wij verwachten dat zich in de komende maanden nog veel meer fiscale ontwikkelingen zullen voordoen als gevolg van het regeerakkoord.

Wilt u weten welke impact de voorgenomen maatregelen kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Bird & Bird of met ├ę├ęn van de auteurs.

Dit artikel is geschreven door: