Nederlandse nationale aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Op 30 juni 2023 heeft het Nederlandse kabinet een regeling in de Staatscourant gepubliceerd inhoudende aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders (‘Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders’ (hierna: “Regeling”)). Het gevolg van deze Regeling is dat per 1 september 2023 Nederlandse bedrijven een vergunning zullen moeten aanvragen en indienen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (“CDIU”) wanneer zij dergelijke apparatuur willen exporteren. Volgens de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher zijn deze aanvullende exportcontrolemaatregelen nodig om een ongecontroleerde uitvoer van goederen en technologieën tegen te gaan en daardoor de risico’s voor de (inter)nationale veiligheid te mitigeren. Dit gezien enerzijds de belangrijke rol die Nederland wereldwijd speelt in de waardeketen van de halfgeleiders die van groot strategisch belang zijn voor (toekomstige) militaire en civiele toepassingen en anderzijds de technologische ontwikkelingen en geopolitieke context.

Welk productieapparatuur betreffen de aanvullende exportcontrolemaatregelen?

De aanvullende nationale exportcontrolemaatregelen betreffen zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders waarop Nederland een unieke en leidende positie heeft. Op basis van de bijlage behorend bij de Regeling, dient (samenvattend) voor het exporteren van de volgende items een vergunning te worden aangevraagd en ingediend:

  • EUV pellicles (3B001.l)
  • Productieapparatuur voor EUV pellicles (3B001.m)
  • Lithografische apparatuur (3B001.f.4)
  • Apparatuur voor atomaire-lagen-afzetting (ALD) van ‘uittreearbeid’ metalen (3B001.d.12)
  • Apparatuur ontworpen voor epitaxiale groei van silicium (Si), koolstof-gedoteerd silicium, siliciumgermanium (SiGe), of koolstof-gedoteerd SiGe (3B001.a.4)
  • Apparatuur ontworpen voor het middels void-vrije-plasma versterkt afzetten van een laag diëlektricum met lage-κ (3B001.d.19)
  • Programmatuur speciaal ontworpen voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de apparatuur vallend onder post 3B001.l, 3B001.m, 3B001.f.4, 3B001.d.12, 3B001.a.4 of 3B001.d.19.
  • Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, productie of het gebruik van apparatuur vallen onder post 3B001.l, 3B001.m, 3B001.f.4, 3B001.d.12, 3B001.a.4 of 3B001.d.19.

Belangrijk om op te merken is dat de bovengenoemde goederencodes voor de gecontroleerde items specifiek voor de Regeling bedoeld zijn en aldus niet voorkomen in bijlage I bij de Europese Verordening voor producten voor tweeërlei gebruik (“Verordening (EU) 2021/821”). Dit heeft tot gevolg dat de in de Regeling genoemde items voor de export niet op Europees niveau overeenkomstig Verordening (EU) 2021/821 worden gecontroleerd.

De vergunning

Zoals reeds eerder benoemd, dienen de vergunningsaanvragen te worden ingediend bij de CDIU. De vereiste formulieren voor het doen van deze aanvraag zijn te downloaden via de website van de Belastingdienst. De vereiste informatie bij het aanvragen van een vergunning betreft de belangrijkste kenmerken van de transactie. Dat zijn onder meer de gegevens over de goederen, de ontvanger, de eindgebruiker van de goederen en het eindgebruik. De CDIU kan in aanvulling op de gegevens die worden gevraagd in het aanvraagformulier nog om aanvullende informatie en documenten verzoeken, bijvoorbeeld de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de uitvoer, technische specificaties of een verklaring betreffende het eindgebruik.

Let wel, dat een verleende vergunning kan worden ingetrokken wanneer de vergunning is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens, de voorschriften, voorwaarden en beperkingen van de vergunning niet in acht zijn genomen en/of overwegingen van nationaal buitenlands- en veiligheidsbeleid daartoe aanleiding geven.

Dit artikel is geschreven door:

Per 1 september 2023 gelden er voor Nederlandse bedrijven aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders.

Volg ons op

Laatste nieuws