Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Consultatie wetsvoorstel overstappen telecom | 2 min

Consultatie wetsvoorstel overstappen telecom | 2 min

Op 14 december 2018 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een consultatie gestart over het wetsvoorstel overstappen telecom.

Wisselen van telecomaanbieders

Het consultatie wetsvoorstel behelst verschillende maatregelen die ervoor zouden moeten zorgen dat overstappen naar een andere telecomaanbieder eenvoudiger wordt, zowel voor consumenten als voor zakelijke klanten. Daartoe worden enkele artikelen toegevoegd aan de Telecommunicatiewet.

Op basis van deze aanvulling zullen verplichtingen worden opgelegd aan aanbieders van openbare telefoondiensten en internettoegangsdiensten. Deze verplichtingen zien op het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening (onderbreking niet langer dan één werkdag), het verstrekken van informatie aan de abonnee, de verplichting voor beide betrokken aanbieders om mee te werken en de zorgplicht dat het overstappen niet plaatsvindt zonder expliciete toestemming van de abonnee.

Indien de abonnee een consument of een micro- of kleine onderneming is, zullen de overstapverplichtingen per afzonderlijk element van een bundel gelden. Een bundel wordt in dit wetsvoorstel gedefinieerd als een dienst die in ieder geval bestaat uit een internettoegangsdienst of een openbare telefoondienst.

Om slamming (ongevraagd overzetten) van in het bijzonder zakelijke eindgebruikers te voorkomen, zullen telecomaanbieders verplicht worden om een overeenkomst schriftelijk aan te gaan, wanneer een overeenkomst telefonisch wordt gesloten. Een dergelijke regel geldt al ten aanzien van consumenten. Een enkel per telefoon aangegane overeenkomst (zonder schriftelijke neerlegging daarvan) zal in principe nietig zijn. Slechts wanneer de overeenkomst schriftelijk is gesloten, is deze geldig. De overeenkomst per email sluiten is eveneens toegestaan. Deze voorgestelde regel geldt ten aanzien van alle eindgebruikers. Een eindgebruiker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon. Alleen aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of –diensten zijn geen eindgebruikers.

Geografisch onderzoek

Een tweede onderwerp dat in dit wetsvoorstel wordt meegenomen, is het invoeren van een bevoegdheid voor de Minister om inlichtingen te vorderen van aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken voor het doen van een geografisch onderzoek. Het gaat dan om onderzoek naar het huidige en toekomstige bereik van elektronische communicatienetwerken. Met een ministeriële regeling zal de wijze waarop en de vorm waarin de inlichtingen moeten worden verstrekt worden ingevuld.

Het voorstel houdt in dat het Ministerie de resultaten van dit onderzoek kan verstrekken aan de Europese Commissie, BEREC en andere bestuursorganen. Het Ministerie zal ook de huidige – en indien van toepassing, toekomstige – maximaal te behalen datasnelheden openbaar maken voor draadloze netwerken per gebied en voor andere netwerken per adres.

Europees wetboek voor elektronische communicatie (Code)

Op 17 december 2018 is de nieuwe Richtlijn tot instelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (ook wel “The Code” genoemd) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het Wetsvoorstel Overstappen behandelt onderwerpen, die ook in de nieuwe Richtlijn aan de orde komen.

Zo wordt in de nieuwe Richtlijn bepaald dat tijdens het overstapproces, aanbieders eindgebruikers adequaat moeten informeren en zorg moeten dragen voor de continuïteit van de dienst. De nieuwe Richtlijn bepaalt ook dat de overstapregels van toepassing zijn op bundels.

De nieuwe Richtlijn introduceert het geografisch onderzoek. De bevoegde instantie dient volgens de Richtlijn een geografisch onderzoek te doen naar het bereik van elektronische communicatienetwerken, die in staat zijn om breedbanddiensten aan te bieden. Dit onderzoek gaat in ieder geval over het huidige bereik en kan ook een prognose voor een vastgestelde periode omvatten. De bevoegde instantie dient openbaar te maken in welke gebieden er gedurende de prognoseperiode geen netwerk met zeer hoge capaciteit zal zijn uitgerold. BEREC dient voor 21 juni 2020 richtsnoeren te publiceren om ervoor te zorgen dat het geografisch onderzoek consistent wordt uitgevoerd in de EU lidstaten.

Einddatum consultatie

Tot 31 januari 2019 bestaat de mogelijkheid om te reageren op het consultatie wetsvoorstel.