LNG en gasopslag: consultatie EU strategie

Op 8 juli 2015 heeft de Europese Commissie een consultatie geopend teneinde input te verkrijgen over de toekomstige EU strategie voor Liquid Natural Gas (LNG) en gasopslag. Dit in het kader van haar ambitieuze plannen voor een Energie Unie, die eerder dit jaar werden gepresenteerd. Tot 30 september as. is het mogelijk voor zowel ondernemingen, lidstaten, NGO’s en anderen om hun zienswijze te geven op de EU strategie voor LNG en gasopslag.

Op 25 februari 2015 heeft de Commissie in een mededeling haar ambitieuze plannen voor een Energie Unie gepresenteerd. In de mededeling geeft de Commissie een strategisch kader om een duurzame, concurrerende en betaalbare energievoorziening in de EU te realiseren, ten behoeve van huishoudens en ondernemingen. In de mededeling worden vijftien maatregelen genoemd, die zijn opgebouwd rond de volgende vijf dimensies die onderling samenhangen en elkaar wederzijds moeten versterken:

  1. voorzieningszekerheid, solidariteit en vertrouwen;
  2. interne energiemarkt;
  3. verminderen van de energievraag;
  4. CO2-arm maken van de Europese economie;
  5. onderzoek en innovatie in de energiesector.

Als onderdeel van de eerste dimensie – voorzieningszekerheid, solidariteit en vertrouwen – heeft de Commissie aangekondigd een strategie voor LNG en gasopslag op te stellen. Deze strategie zal ingaan op zowel de EU dimensie als op internationale vraagstukken omtrent LNG en gasopslag.

Op 8 juli 2015 heeft de Commissie haar eerste document gepubliceerd in de vorm van een consultatie. Het doel van de consultatie is om de visie te verkrijgen van verschillende partijen op de markt –┬á ondernemingen, lidstaten, NGO’s, en anderen – op de kansen en uitdagingen die bestaan voor LNG en gasopslag en hoe deze kunnen bijdragen aan de voorzieningszekerheid, het concurrentievermogen en duurzaamheid van de Europese energiesector. Deze consultatie vormt de eerste stap naar een EU-strategie voor LNG en gasopslag.

In het toelichtende memo bij de consultatie gaat de Commissie allereerst in op het belang van LNG en gasopslag in de EU. Vervolgens gaat zij dieper in op LNG en formuleert een aantal concrete vragen over de rol van LNG in de EU (vragen 1-5), mogelijke toetredingsbarri├Ęres op de LNG-markt (vragen 6-8), de internationale LNG-markt (vragen 9-10), technologische ontwikkelingen (vraag 11) en duurzaamheidsaspecten aan LNG (vraag 12). De opbouw van de vragen sluit aan bij de vijf dimensies van de mededeling.

Voor gasopslag zien de vragen op de uitdagingen en kansen die partijen zien voor gasopslagen in de huidige interne markt (vragen 13-15), de aanwezige en benodigde gasopslag-infrastructuur in de verschillende lidstaten (vragen 16-18) en het juridische regime en mogelijke barri├Ęres voor gasopslag (vragen 19-23).

Bijdragen kunnen per e-mail aan de Commissie worden gestuurd. De consultatie sluit op woensdag 30 september 2015. Ingestuurde bijdragen worden gepubliceerd op de website van de Commissie.

Dit artikel is geschreven door:

Mariska van de Sanden

Pierrette Gaasbeek