Regeling compensatie transitievergoeding van kracht: hoe zat het ook alweer? | 3 min

Eerder schreven wij al over een drietal ingrijpende wijzigingen in arbeidsrechtland die in 2020 worden doorgevoerd. Naast de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is per 1 april 2020 de Regeling compensatie transitievergoeding in werking getreden.

Gezien de huidige bijzondere omstandigheden is deze regeling misschien enigszins aan de aandacht ontsnapt, maar vanaf deze week kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. Hoe zat het ook alweer met deze compensatie?  

Wat zijn de voorwaarden?
Om voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking te komen, moet kort gezegd zijn voldaan aan drie voorwaarden:

  1. de arbeidsovereenkomst is op of na 1 juli 2015 geheel of gedeeltelijk beƫindigd (of niet verlengd) wegens langdurige ziekte van de werknemer;
  2. de werknemer is minimaal 104 weken ziek geweest; en
  3. de transitievergoeding is door de werkgever aan de werknemer betaald.

De compensatieregeling geldt dus niet alleen voor transitievergoedingen die betaald zijn na de inwerkingtreding van deze regeling, maar ook voor een transitievergoeding die al op of na 1 juli 2015 is betaald kan compensatie worden aangevraagd. 

Hoe hoog is de compensatie?
De hoogte van de compensatie is in principe gelijk aan de transitievergoeding die door de werkgever aan de werknemer is betaald, maar er zijn een aantal beperkingen die in hoofdlijnen op het volgende neerkomen:

  • de compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd zou zijn bij het beĆ«indigen van de arbeidsovereenkomst op de dag nadat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was; en
  • is de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 geĆ«indigd en is de transitievergoeding berekend aan de hand van de berekeningswijze die tot 1 januari 2020 gold? Dan wordt de transitievergoeding alleen gecompenseerd op basis van de ā€œoudeā€ berekeningswijze als de werkgever en de werknemer vĆ³Ć³r 1 januari 2020 overeenstemming hebben bereikt over het einde van de arbeidsovereenkomst.

In eerste instantie was het idee om de compensatie ook te beperken tot het loon dat de werkgever tijdens de twee ziektejaren heeft betaald, maar uiteindelijk is toch besloten om deze beperking vooralsnog niet in werking te laten treden.

In de praktijk wordt de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer overigens niet vaak stipt na twee jaar ziekte beƫindigd. Daarnaast kan het voorkomen dat er in een beƫindigingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding wordt overeengekomen. Dit betekent dat werkgevers niet altijd de volledig betaalde transitievergoeding gecompenseerd zullen krijgen. Het is dus van belang om te realiseren dat een deel van de kosten voor eigen rekening van de werkgever kan komen. Dat geldt uiteraard ook bij het beƫindigen van de zogeheten slapende dienstverbanden.

Welke informatie is er nodig?
Vanzelfsprekend moet het UWV kunnen vaststellen of aan de voorwaarden voor compensatie is voldaan. Daartoe heeft het UWV een aantal documenten nodig (bijv. de arbeidsovereenkomst en de berekening van de transitievergoeding). In bijzondere situaties kan het UWV verzoeken om aanvullende documenten aan te leveren. Is de aanvraag incompleet, dan wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld om deze aan te vullen.
   
Binnen welke termijn moet de compensatie worden aangevraagd? De hoofdregel is dat werkgevers binnen zes maanden nadat zij de volledige transitievergoeding aan de werknemer hebben betaald een aanvraag voor compensatie moeten indienen. Let op: voor oude gevallen waar de transitievergoeding al vĆ³Ć³r 1 april 2020 is betaald, moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV zijn ingediend. Wordt de aanvraag te laat ingediend, dan wijst het UWV deze af.   

Tot slot merken wij op dat het UWV heeft aangegeven dat de situatie rondom COVID-19 geen invloed heeft op de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding. De aanvraagtermijn zal dan ook (vooralsnog) niet worden verlengd. Het is daarnaast goed om te realiseren dat het UWV geen voorrangsregeling kent om werkgevers in financiƫle nood tegemoet te komen, daarvoor kan een beroep worden gedaan op andere regelingen.

Dit artikel is geschreven door:

Iris Streppel

Volg ons op

Laatste nieuws