NOW: Een kwestie van maatwerk | 2 min

Vorige week heeft de regering een tijdelijke regeling gelanceerd voor werkgevers in zwaar weer, die – zeer toepasselijk – wordt aangeduid (en afgekort) als “NOW”, namelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Sinds afgelopen maandag 6 april 2020 kan een aanvraag worden ingediend. Bent u benieuwd of een NOW-subsidie zinvol kan zijn voor uw organisatie? Wij zetten de belangrijkste aspecten met betrekking tot de NOW uiteen.

De lusten & lasten

Het doel van de NOW-regeling is het verstrekken van een tijdelijke tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten aan werkgevers, indien sprake is van een acute terugval van minimaal 20% omzet gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden (‘de meetperiode’) afgezet tegen 25% van de jaaromzet van 2019. Voor werkgevers die onderdeel zijn van een groep wordt het omzetverlies bepaald over alle rechtspersonen en vennootschappen binnen het concern, echter met uitzondering van buitenlandse vennootschappen die geen Nederlands sociaalverzekeringsloon (dienen te) betalen.

Grofweg (en dus onvolledig gezegd) is de hoogte van de subsidie gelijk aan 90% van de (procentuele) omzetdaling vermenigvuldigd met de loonsom over een periode van drie maanden, waarbij de loonsom van januari 2020 wordt gehanteerd. Bij een omzetdaling van 50%, is de subsidie gelijk aan 45% van de loonsom over drie maanden (90% van 50% = 45%). 

Daartegenover staat dat werkgevers zich dienen te houden aan een aantal verplichtingen, waaronder:

  • Het verbod een ontslagvergunning in te dienen bij UWV op grond van bedrijfseconomische redenen tot 31 mei 2020, op straffe van een fikse reductie van de subsidie, namelijk met circa 150% van de loonsom van de betreffende werknemer over een periode van drie maanden;
  • De inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • Een verplichting om de ondernemingsraad te informeren over de subsidieverlening;
  • De verplichting om de subsidie uitsluitend aan te wenden voor betaling van de loonkosten;
  • Transparantie over de ontwikkeling van o.a. de omzet, zo nodig door overlegging van een accountantsverklaring.

Na indiening van de subsidieaanvraag ontvangt de werkgever een voorschot van 80% van de verwachte subsidie, die is gebaseerd op de verwachte omzetdaling. Achteraf wordt de subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 (in plaats van de loonsom over januari 2020), en vindt – indien van toepassing – betaling van het resterende deel van de subsidie plaats. Werkgevers moeten erop bedacht zijn dat dit kan leiden tot flinke correcties.

Aandachtspunten

Zelfs als werkgevers zich aan bovengenoemde verplichtingen houden, kunnen zij zich nog niet te snel rijk rekenen met de NOW-subsidie. Het voorschot wordt namelijk vastgesteld op basis van de loonsom over januari 2020, terwijl de werkelijke gemiddelde loonsom per maand over de periode maart, april en mei 2020 weleens flink lager kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het implementeren van ‘pay-cuts’, het niet-verlengen van tijdelijke contracten of een in februari 2020 afgeronde ontslagronde in het kader van een reorganisatie. In die gevallen vindt neerwaartse correctie plaats, wat zelfs kan resulteren in afwijzing van de NOW-aanvraag of in de verplichting van de werkgever tot terugbetaling van (een deel van) het voorschot. In de omgekeerde situatie, namelijk wanneer de werkelijke gemiddelde loonsom per maand over de periode maart, april en mei 2020 hoger is dan januari 2020, wordt de subsidie niet verhoogd.

Het indienen van een NOW-aanvraag vergt dus maatwerk waarbij goed zal moeten worden gekeken naar de toepassing van de regeling. Dit laatste geldt temeer omdat enkele voor de NOW-regeling relevante begrippen, zoals ‘omzet’ en ‘groep’, niet altijd eenduidig zijn. Voor meer informatie (in het Engels) over te nemen maatregelen in verband met het COVID-19 virus en de NOW-regeling kunt u hier terecht.

Dit artikel is geschreven door:

Hans Mulder

Margot Hoving

Volg ons op

Laatste nieuws