NOW 2.0: een overzicht | 2 min

Vanaf maandag 6 juli 2020 is het mogelijk een NOW 2.0 subsidie aan te vragen. In onderstaande infographic vindt u kort en op hoofdlijnen de belangrijkste aspecten van de regeling terug, die werkgevers compenseert voor hun werkgeverslasten over de periode juni t/m september 2020. Voor meer informatie (in het Engels) over de NOW-regelingen kunt u hier terecht.

Ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie, indien zij een omzetverlies lijden van tenminste 20% over een aaneengesloten periode van 4 kalendermaanden tussen 1 juni en 30 november 2020, afgezet tegen ⅓ van de jaaromzet.

Voor startups en bedrijven die een bedrijfsonderdeel of -activiteit hebben overgenomen of afgestoten, geldt een ander regime.*

Het percentage van de werkgeverslasten** dat wordt gecompenseerd is gelijk aan: 90% van het procentuele omzetverlies. Voorbeeld: bij een omzetverlies van 50% wordt de werkgever voor maximaal 45% van zijn werkgeverslasten gecompenseerd (= 90% x 50% = 45%).

Als de werkgever deel uitmaakt van een groep wordt in beginsel uitgegaan van de omzetdaling op het niveau van de groep, zoals deze bestond op 1 juni 2020. Hierin worden naast alle Nederlandse vennootschappen ook buitenlandse vennootschappen meengenomen, mits laatstgenoemde vennootschappen (Nederlands) SV-loon betalen.

Het subsidiebedrag wordt gekort indien de werkgever ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen indient bij UWV, in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Die korting is gelijk aan 90% van de werkgeverslasten voor de betreffende werknemer (in maart 2020), vermenigvuldigd met 3. Bij een collectief ontslag geldt in beginsel een aanvullende korting van 5% op het resterende totale subsidiebedrag, waarop echter uitzonderingen bestaan. ***

De werkgever mag over 2020 geen bonussen (inclusief winstdelingen) uitkeren aan o.a. de Raad van Bestuur en de directie van zowel de werkgever als van het concern.  Tevens mag over 2020 geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en is het inkopen van eigen aandelen niet toegestaan. Bij overtreding wordt de subsidie op nihil gesteld.

De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren zich te laten (om)scholen. Hier is geen sanctie aan verbonden. Veel overige verplichtingen komen overeen met NOW 1.0. Denk hierbij aan het zoveel mogelijk gelijk houden van de loonsom en het informeren van bijvoorbeeld de OR of de werknemers (bij afwezigheid van een OR of PVT).

De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

* Voor startups die gestart zijn na 1 januari 2019 en voor bedrijven die na 1 januari 2019 een bedrijfsonderdeel of -activiteit hebben overgenomen of afgestoten, wordt de omzet (in beginsel) berekend vanaf de eerste volledige kalendermaand volgend op de datum waarop de startup is gestart respectievelijk waarop het bedrijf het bedrijfsonderdeel of de -activiteit heeft overgenomen of afgestoten tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal in aanmerking genomen maanden, vermenigvuldigd met vier.

** De werkgeverslasten bestaan uit de SV-loonsom in maart 2020, met een maximum van EUR 9.538 bruto (per maand) per werknemer, vermenigvuldigd met 4, plus een 40% toeslag voor o.a. sociale premies.

*** Er is sprake van een collectief ontslag indien 20 of meer werknemers per werkgebied binnen een periode van 3 maanden worden ontslagen. De aanvullende korting geldt niet, indien de vakbonden hebben ingestemd met de ontslagen of, bij gebreke daarvan, de vakbonden en de werkgever gezamenlijk een verzoek hebben gedaan aan de Stichting van de Arbeid, om zich uit te laten over de noodzaak van de ontslagen.

Dit artikel is geschreven door:

Hans Mulder

Margot Hoving

Volg ons op

Laatste nieuws