Het Coronavirus – Richtlijnen voor de praktijk | 2 min

Het aantal personen in Nederland dat besmet is met het coronavirus (COVID-19) loopt inmiddels in de honderden. In deze bijdrage behandelen wij kort enkele arbeidsrechtelijke aspecten die verband houden met COVID-19.

Zorgplicht werkgever
Op dit moment bestaan er geen specifieke verplichtingen voor de werkgever. Op grond van nationale wetgeving (artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving) rust op de werkgever echter wel de meer generieke zorgplicht een veilige werkomgeving te creëren. Werkgevers worden geacht maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt en werkgevers dienen werknemers te informeren over eventuele gezondheidsrisico’s. Welke maatregelen een werkgever moet treffen, hangt af van de omstandigheden van het geval. Wij bevelen werkgevers aan tenminste de adviezen van het RIVM op te volgen.

Privacy werknemer
In het kader van de zorgplicht van de werkgever om een veilige werkomgeving te creëren, kan wellicht de behoefte bestaan om medische informatie van werknemers op te vragen, maar dit is op grond van privacyregelgeving niet zonder meer toegestaan. Informatie over de gezondheid van een werknemer is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven, waarvan de verwerking (het delen, verwerken, opslaan etc.) op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verboden is, tenzij de AVG hier een expliciete uitzondering op maakt (artikel 9 AVG). In de praktijk rijst de vraag of een werkgever zijn werknemer mag vragen over blootstelling aan het virus. De AVG lijkt hier een obstakel te vormen. Omdat de bedrijfsarts meer mogelijkheden heeft om informatie over de gezondheid van werknemers te verwerken, adviseren wij werkgevers om de bedrijfsarts in een zo vroeg mogelijk stadium na de ziekmelding in te schakelen.

Weigering van werk
Als een werknemer is gediagnosticeerd met het virus of het vermoeden heeft dat hij of zij het virus heeft opgelopen, dan heeft de werkgever redelijke gronden om hem of haar te verzoeken thuis te blijven. Een werknemer kan het verrichten van werk op de werkplek weigeren, indien hiervoor legitieme en concrete gronden bestaan. Let wel: of een werknemer zijn werk mag weigeren, zal van geval tot geval moeten worden bezien.

 Voor meer informatie (in het Engels) over te nemen maatregelen in verband met COVID-19 virus (ook in het buitenland) kunt u hier terecht.

Dit artikel is geschreven door:

Hans Mulder

Margot Hoving

Volg ons op

Laatste nieuws