Netherlands Commercial Court (“NCC”): in Nederland kan nu ook in het Engels geprocedeerd worden | 3 min

Read more about the NCC in English on: https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/netherlands/Netherlands-Commercial-Court-English-language-dispute-resolution-in-the-Amsterdam-courts

De Netherlands Commercial Court (“NCC”) is op 1 januari 2019 van start gegaan. De NCC behandelt zaken in de Engelse taal, zowel in eerste aanleg (rechtbank; NCC District Court) als in hoger beroep (gerechtshof; NCC Court of Appeal). Alle processtukken en zittingen zijn in het Engels en de NCC doet ook in het Engels uitspraak.

Bij internationale handelsgeschillen wordt al vaak voor de Nederlandse rechter gekozen, omdat de Nederlandse rechtspraak bekend staat om haar betrouwbaarheid, praktische aanpak en efficiƫnte en transparante wijze van opereren.

Met de NCC wordt nu tegemoet gekomen aan een groeiende behoefte bij Nederlandse ā€“ en buitenlandse ā€“ internationaal actieve bedrijven om bij een Nederlandse rechter in het Engels te kunnen procederen. Voor deze bedrijven is de NCC een uitkomst: zij krijgen immers vaker te maken met internationale handelsgeschillen tussen partijen uit verschillende landen waarbij de communicatie in het Engels wordt gevoerd en veelal ook de contracten in de Engelse taal zijn opgesteld. De mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dan dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. Naast het kostenvoordeel leidt dit naar verwachting ook tot meer efficiĆ«ntie, duidelijkheid en transparantie.

Een zaak mag aan de NCC worden voorgelegd als zij voldoet aan de volgende vier criteria:

(a) de Amsterdamse rechtbank en het Amsterdamse gerechtshof zijn bevoegd;
(b) partijen zijn expliciet en schriftelijk overeengekomen dat de procedure in het Engels en bij de NCC gevoerd zal worden;
(c) het betreft een civielrechtelijk handelsgeschil waarover partijen zelf mogen beslissen (bijvoorbeeld een dispuut over een contract, een vordering op basis van onrechtmatige daad of een geschil over (intellectuele) eigendomsrechten); en
(d) het geschil is internationaal (in brede zin en derhalve inclusief zaken waarbij een of meer van de partijen in het buitenland gevestigd zijn of waarbij het geschil anderszins internationale aspecten heeft, zoals bijvoorbeeld de situatie waarin de relevante aandeelhouders, werknemers of omzet zich in het buitenland bevinden).

De NCC beveelt aan om de volgende clausule in contracten op te nemen als forumkeuze voor de NCC en de afspraak om in het Engels te procederen:

All disputes arising out of or in connection with this agreement will be resolved by the Amsterdam District Court following proceedings in English before the Chamber for International Commercial Matters (Netherlands Commercial Court or NCC). An action for interim measures, including protective measures, available under Dutch law may be brought in the NCC’s Court in Summary Proceedings (CSP) in proceedings in English.

Mochten partijen een dergelijke afspraak niet al op voorhand hebben gemaakt, dan kunnen zij alsnog gezamenlijk overeenkomen om hun geschil aan de NCC voor te leggen. Het is zelfs mogelijk om in een lopende procedure de rechter te verzoeken de zaak naar de NCC District Court of de NCC Court of Appeal te verwijzen. De zaak dient dan uiteraard wel aan de NCC-criteria te voldoen.

De NCC is een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het Amsterdamse gerechtshof en houdt zitting bij het gerechtshof in het Paleis van Justitie te Amsterdam. Bij de NCC werken rechters, raadsheren en juridische medewerkers uit heel Nederland die een specifieke deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van internationale handelsgeschillen en bovendien het Engels goed beheersen. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiƫnt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken. De NCC biedt zo een deskundig forum dat internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

De NCC past de regels toe van het Nederlandse civiele procesrecht (het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en van de NCC Rules, die gedeeltelijk de regels van Nederlands Procesrecht uiteenzetten en voorts zijn gebaseerd op wereldwijde best practices (zoals bijvoorbeeld de IBA Rules van de International Bar Association en andere nationale systemen van civiel procesrecht). De NCC biedt onder meer de mogelijkheid tot een actiever case management: op verzoek van partijen kan een zitting gehouden worden om verschillende procedure-gerelateerde zaken te bespreken zoals de belangrijkste onderwerpen van het geschil en het tijdschema voor het indienen van processtukken en eventuele fact-finding. Het toepasselijke materiƫle recht wordt bepaald aan de hand van het Nederlandse internationaal privaatrecht en kan derhalve ook buitenlands recht zijn.

Meer informatie over de NCC is te vinden op de (Engelstalige) website www.ncc.gov.nl.

Dit artikel is geschreven door:

Mariƫlle Broekman