Focus Commissariaat voor de Media: vloggers, online platforms & publieke media-instellingen

Op 3 mei 2017 heeft het Commissariaat voor de Media (“het Commissariaat“) haar Jaarverslag 2016 gepubliceerd, waarin ook de strategie van het Commissariaat voor 2017 is opgenomen. Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet 2008 en heeft als zodanig een keur aan toezicht- en handhavingsbevoegdheden tot haar beschikking.

Toezichtthema’s

Het Commissariaat bepaalt jaarlijks de strategische onderwerpen die centraal staan in het kader van zijn toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Dit zijn de zogenaamde toezichtthema’s. Voor wat betreft 2017 heeft het Commissariaat gekozen voor prioritering van de themaā€™s ā€˜het nieuwe kijkenā€™ en ā€˜huis op orde’.

Het nieuwe kijken

Het eerste thema borduurt voort op de aankomende herziening van de Europese Richtlijn Audiovisuele MediadienstenĀ Ā en komt er – kort samengevat – op neer dat het Commissariaat zich de komende periode zal toeleggen op het formuleren van strengere regels voor online (social) mediakanalen en het realiseren van effectief toezicht in dat verband. Dat betekent onder andere dat het Commissariaat vloggers met een eigen YouTube-kanaal, social influencers en andere online aanbieders van audiovisuele content in 2017 tot het aandachtsgebied van zijn toezichtsveld rekent. Een van de genoemde actiepunten is dat het Commissariaat zal inzetten op zelfregulering van vloggers en online platforms, in het bijzonder om online sluikreclame, onrechtmatige productplaatsing en andere verborgen commerciĆ«le beĆÆnvloeding tegen te gaan.

Huis op orde

Het tweede thema betreft de governance en verantwoording (‘interne organisatiebeheersing’) van publieke media-instellingen. De focus van de taken en werkzaamheden zal in dit verband wat het Commissariaat betreft komen te liggen op het bestuur en toezicht van publieke media-instellingen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan assistentie bij het implementeren van compliance programmaā€™s. Een specifiek aandachtspunt van het Commissariaat vormt de verantwoordelijkheid van de publieke omroep voor het waarborgen van de redactionele autonomie.

Nieuwe beleidsregels

Het Commissariaat zal in 2017 beleidsregels opstellen, dit naar aanleiding van de Beleidsnota Governance en Interne Beheersing. Deze beleidsregels, die thans in concept zijn gepubliceerd, zullen zijn gericht op het bevorderen van de onafhankelijkheid en integriteit van publieke media-instellingen, alsmede op het voorkomen van overtredingen van de Mediawet.

Dit artikel is geschreven door:

Sonja van Harten